Regulamin

REGULAMIN SKLUPU INTERNETOWEGO

laboratoriumaromaterapii.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem laboratoriumaromaterapii.pl przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Właścicielem sklepu jest:
AromaLAB Eliza Puda

Ludwikowska, nr 16, lok. 2
20-600 Radom
woj. mazowieckie

NIP: 9482102926
REGON: 140579075

Adres poczty elektronicznej: biuro@aromalab.pl; numer telefonu kontaktowego +48792013123

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego laboratoriumaromaterapii.pl;

Klient – usługobiorca, konsument nabywający towary i dokonujący transakcji w sklepie internetowym laboratoriumaromaterapii.pl, który jest osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sprzedawca – usługodawca, AromaLAB Eliza Puda, Ludwikowska, nr 16, lok. 2, 20-600 Radom, woj. mazowieckie, NIP: 9482102926, REGON: 140579075;

Strony – Klient i Sprzedawca;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem:
laboratoriumaromaterapii.pl
;

Produkt– produkt oferowany w Sklepie będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Zawierana jest w języku polskim.

Cena – Cena przypisana do każdego produktu jest łączną ceną brutto za produkt, uwzględniającą podatek VAT, wyrażoną w polskiej walucie. Nie obejmuje ona kosztów wysyłki, które naliczane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku Zamówień Specjalnych, cena jest ustalana indywidualnie, o czym Sprzedawca informuje Klienta.

Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Klient wyraża wolę kupna Produktu. Może być złożone zarówno poprzez założenie Konta, jak i bez konieczności rejestracji przez Klienta.

Koszyk – elektroniczny formularz dostępny na stronie Sklepu, służący do przechowywania Produktów wybranych przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

Konto – indywidualne konto elektroniczne, utworzone poprzez rejestrację Klienta na stronie sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień, zabezpieczone loginem i hasłem ustalonymi przez Klienta.

Zamówienie Specjalne – zamówienie przez Klienta Produktu na specjalne życzenie, spoza listy Produktów dostępnych w sklepie, lub zakładających znaczną modyfikację Produktu dostępnego w Sklepie. Ceny za Zamówienia Specjalne są ustalane indywidualnie z Klientem, przed złożeniem zamówienia i zależą od stopnia skomplikowania Produktu i użytych materiałów. Termin dostawy Zamówień Specjalnych może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta przy składaniu Zamówienia. Zamówienia Specjalne są płatne z góry (przelewem bankowym) i nie podlegają zwrotowi bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 14 dni, o którym mowa w rozdziale trzecim Regulaminu. Produkty wykonane na Zamówienie Specjalne można reklamować na zasadach ogólnych, opisanych w rozdziale czwartym Regulaminu.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dane osobowe – niezbędne dane osobowe Klienta, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia;

Kod rabatowy – kombinacja liter, cyfr i innych znaków, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu, na zasadach określonych w rozdziale szóstym Regulaminu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1963 Nr 16 poz. 93);

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

1.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

(sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

-komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;

-aktywne konto poczty elektronicznej;

-przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;

-minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;

1.3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego akceptację i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.

1.4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nieumieszczania w Sklepie jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem oraz nienaruszania uprawnień administratora Sprzedawcy.

1.5. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały prezentowane w Sklepie należą do Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich, a osoby odwiedzające Sklep są zobowiązane do ich nienaruszania. Sprzedawca zastrzega zakaz ich kopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Możliwość uzyskania licencji na korzystanie z materiałów dostępnych w Sklepie laboratoriumaromaterapii.pl.

2. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ)

2.1. ZASADY OGÓLNE

2.1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do negocjacji. Umowę Sprzedaży pomiędzy Stronami uznaję się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej klienta.

2.1.2.Dokonywanie zamówień przez Klienta jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

2.1.3.Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, także poza jej granicami.

2.1.4.Każdy produkt ma przypisaną własną Cenę, wyrażoną w polskich złotych, która jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy przesyłki, które zostają naliczone w procesie dokonywania Zamówienia, zgodnie z preferencjami Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w Sklepie oraz organizowaniu promocji cenowych i wyprzedaży.

2.1.5.Każdy Produkt zostaje dostarczony do Klienta wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta i wymaga podania przez niego niezbędnych danych w formularzu Zamówienia, w szczególności numeru NIP.

2.1.6.Jeżeli Produkt zamówiony przez Klienta jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta oraz uzgadnia z nim wydłużony czas realizacji zlecenia lub zwraca Klientowi całość zapłaconej kwoty.

2.2.TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

2.2.1.Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta lub bez dokonywania rejestracji.

2.2.2.Proces złożenia Zamówienia Klient rozpoczyna poprzez dodanie pierwszego Produktu do Koszyka. Po dokonaniu wyboru listy zakupów, w celu sfinalizowania transakcji, Klient naciska przycisk „Zamawiam”.

2.2.3.Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu wraz z dokonaniem rejestracji, zostaje on jednorazowo poproszony o założenie konta wraz z loginem i samodzielnie ustalonym hasłem (składającym się z co najmniej 6 liter), następnie potwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący otrzymany na wskazany adres poczty elektronicznej. Następnie Klient postępuje tak jak w paragrafie 2.2.4 niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji Klient może przeglądać historię Zamówień oraz składać każde kolejne Zamówienie korzystając ze swojego Konta, bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych.

2.2.4.Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu bez rejestracji, zostaje on poproszony o wypełnienie formularza zamówienia. Niezbędne jest wypełnienie przez Klienta następujących danych: Imię i Nazwisko/firma, adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Klient dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych opcji (płatność przelewem/ / płatność online Płatności Shoplo oraz dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu (przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska/przesyłka pocztowa zagraniczna). Po wypełnieniu Formularza, Klient potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

2.2.5.Po sfinalizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej, potwierdzającą złożenie zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania wyżej opisanej wiadomości e-mail, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, zostają przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

2.3. METODY PŁATNOŚCI

2.3.1. Klient Sklepu ma do wyboru następujące metody płatności:

a)płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – (ING: 

b)płatność elektroniczna – Płatności Shoplo za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie,
ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717,
KRS: 0000320590.

c)płatność kartą - za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie,
ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717,
KRS: 0000320590.
Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.


W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.3.2. Jeżeli Klient wybrał opcję zapłaty przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w punkcie 2.2.5. Regulaminu, potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.4.DOSTAWA ZAMÓWIENIA

2.4.1. Klient Sklepu ma do wyboru następujące sposoby dostawy Produktów ze Sklepu:

a)przesyłka pocztowa – za pośrednictwem Poczty Polskiej

b)przesyłka kurierska – za pośrednictwem Apaczka.pl, którego właścicielem jest firma
R2G Polska Sp. z o.o.
ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
NIP: 7010194877, REGON: 141963798,

2.4.2.Klient ponosi koszty wysyłki Produktu, zgodnie z własnym wyborem i cenami wskazanymi w Formularzu Zamówienia, w trakcie dokonywania transakcji.

2.4.3.Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta jest wyszczególniony w opisie Produktu i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

2.4.4.Czas dostawy należy obliczać od dnia w którym Klient dostał wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych).

2.4.5.Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Produkt został wysłany Klientowi jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia/dokonaniu wpłaty.

2.4.6.Sprzedawca każdorazowo informuje klienta o przewidywanym czasie oczekiwania na produkt w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.4.7.W przypadkach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego obioru Produktu na terenie Warszawy.

2.4.8.Termin dostawy Produktu wykonanego dla Klienta na jego specjalne życzenie, tj. Zamówienia Specjalnego, jest ustalany indywidualnie przy każdym takim zamówieniu.

3.ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3.1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

3.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu przesyłki przez Klienta.

3.2.Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w paragrafach powyższych oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na dole strony.

3.3.Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres:biuro@aromalab.pl

3.4.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

3.5.Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w niezmienionym stanie, który był używany jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem. Prosimy o wysyłanie produktów wraz z nieuszkodzoną metką i opakowaniem.

3.6.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

3.7.Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres Aromalab, Malborska 16e/23, 03-286 Warszawa

3.8.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

3.9.W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

3.10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

3.11.Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta w ciągu 14 dni nie przysługuje klientowi, który złożył w Sklepie Zamówienie Specjalne, tzn. kiedy przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany na specjalne życzenie Klienta, według jego specyfikacji, lub Produkt o niestandardowym rozmiarze lub długości. W takim wypadku Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci on prawo odstąpienia od umowy.

4.PRZEWIDZIANA PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA i PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

4.1. Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

4.2.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4.3.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, za rzeczy sprzedane posiadające wadę fizyczną lub prawną, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu wydania.

4.4.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4.5.Klient, który stwierdził że nabyty Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (patrz: punkt 3.2 Regulaminu), złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady.

4.6.Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4.7.Klient dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego powinien opisać w nim powód złożenia reklamacji oraz sprecyzować żądanie wobec Sprzedawcy (spośród żądań wymienionych w punkcie 4.5. Regulaminu. Klient powinien także udostępnić Sprzedawcy swoje dane kontaktowe – adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

5.TREŚĆ USŁUG POSPRZEDAŻNYCH I GWARANCJI

5.1. Sprzedawca udziela Klientowi 6-miesięcznej gwarancji na Produkty zakupione w Sklepie
laboratoriumaromaterapii.pl, niezależnie od uprawnień przysługujących Klientowi na mocy poprzedzających paragrafów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.3. Jeżeli Produkt został uszkodzony z winy Klienta, Sprzedawca może dokonać płatnie jego naprawy, zgodnie z wolą Klienta. W celu wyceny naprawy, należy wysłać Sprzedawcy zdjęcie lub opis zepsutego Produktu na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej:
biuro@aromalab.pl Sprzedawca informuje Klienta o kosztach i przewidywanym terminie naprawy.

6.KODY RABATOWE

6.1. Klient Sklepu, może dokonać zakupów w Sklepie przy użyciu Kodu Rabatowego, dzięki któremu uzyskuje procentową zniżkę naliczaną od wartości zamówienia (kod rabatowy nie uwzględnia kosztów przesyłki)

6.2.Każdy Kod Rabatowy jest jednorazowego użytku i ma zapisaną określoną datę ważności, po której oferowana zniżka jest anulowana przez Sprzedawcę.

6.3.Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod Rabatowy zgodnie z zasadami organizowanych promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

6.4.Kod rabatowy nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez Sprzedawcę. W przypadku zastosowania Kodu Rabatowego do kupna Produktu objętego inną promocją, przy Zamówieniu naliczana jest większa ze zniżek procentowych przysługujących Klientowi.

6.5.Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

6.6.Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, należy wpisać ciąg znaków w polu „KOD RABATOWY” przy składaniu Zamówienia w Sklepie.

7.NEWSLETTER

7.1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Aromalab Klientom Sklepu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Regulaminu.

7.2.Newsletter oferowany przez Sprzedawcę jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów oraz innych użytkowników o promocjach, wyprzedażach, wydarzeniach, kolekcjach i nowościach, poprzez okresowe, regularne lub nieregularne wysyłanie informacji Klientom w formie listu elektronicznego drogą elektroniczną.

7.3.Subskrypcja Newslettera przez Klienta polega na wpisaniu własnego adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie, lub wyrażeniu zgody w formularzu Zamówienia na otrzymywanie Newslettera. Obydwie formy subskrypcji oznaczają wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

7.4.Zgoda na otrzymywanie Newslettera przez Klienta oznacza zgodę na wysyłanie przez
Aromalab za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) na adres poczty elektronicznej.

7.5.Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera, poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcę droga elektroniczną na adres biuro@aromalab.pl.

8.ŚRODKI OCHRONY TREŚCI CYFROWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania transakcji w Sklepie
laboratoriumaromaterapii.pl jest Sprzedawca. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, a Sprzedawca przetwarza je tylko w celach zawartych w niniejszym Regulaminie i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności

(http://laboratoriumaromaterapii.pl/strona/polityka_prywatnosci....

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadkach zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia Klientów złożone przed datą wejścia w życie tej zmiany.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

9.3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 2.04.2018r.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:

Aromalab,
Malborska 16e/23,
03-286 Warszawa
biuro@aromalab.pl

Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

................................................................................................................................

Zamówionych/dostarczonych dnia............................../.......................................

Imię i nazwisko konsumenta..................................................................................

Adres konsumenta

................................................................................................................................

Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot...............................................

...............................................................................................................................

Data........................................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………..

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów